27. Oktober 2009 ı ConvergenceEMEA ı Events ı MicrosoftDynamics

CONVERGENCE EMEA:Impressions – Partner Industry Day 1 27.10.2009

   

Convergence Vienna EMEA

Impressions from day 1 – Partner Industry Days

 

DynamicsParIndDays091027_27DynamicsParIndDays091027_8DynamicsParIndDays091027_32DynamicsParIndDays091027_2DynamicsParIndDays091027_4DynamicsParIndDays091027_1DynamicsParIndDays091027_12DynamicsParIndDays091027_9 DynamicsParIndDays091027_10DynamicsParIndDays091027_14DynamicsParIndDays091027_3DynamicsParIndDays091027_33

 DynamicsParIndDays091027_7DynamicsParIndDays091027_11DynamicsParIndDays091027_15  DynamicsParIndDays091027_16 DynamicsParIndDays091027_17 DynamicsParIndDays091027_18 DynamicsParIndDays091027_19 DynamicsParIndDays091027_20 DynamicsParIndDays091027_21

DynamicsParIndDays091027_22DynamicsParIndDays091027_38DynamicsParIndDays091027_6

DynamicsParIndDays091027_23 DynamicsParIndDays091027_24 DynamicsParIndDays091027_25 DynamicsParIndDays091027_26  DynamicsParIndDays091027_28 DynamicsParIndDays091027_13DynamicsParIndDays091027_30DynamicsParIndDays091027_2 DynamicsParIndDays091027_31 DynamicsParIndDays091027_5 to be continued .


Kommentare sind geschlossen.

zurück